Nanny Goat

Larry Marshall & Alvin Perkins - Nanny Goat
http://www.youtube.com/watch?v=u4Vhl-YRlM8