Bobby Bobylon

Freddie McGregor - Bobby Bobylon (a.k.a. Bobby Babylon)
http://www.youtube.com/watch?v=j7i0CT309Po