Cruising

Kotch - Cruising
https://youtu.be/yHx6q0nmgLc

Smokey Robinson - Cruisin'
https://youtu.be/WlzY6cWpoMQ