Kimi Ga Yo

国歌「君が代」
https://youtu.be/8iuYxdXFPbc

#JapaneseNationalAnthem #建国記念の日 #NationalFoundationDay