One day In Your Life

One day in your life - Michael Jackson lyrics
https://youtu.be/JfktVRxye-Q

One day in your life- Michael Jackson
https://youtu.be/NO1v8t1FLOI